dimecres, 20 d’octubre de 2021

CANDIDATURES AL CONSELL ESCOLAR

Benvolgudes famílies,

Us recordem que estem en període d'eleccions per renovar una part dels representants del CONSELL ESCOLAR del centre.

Per poder votar s’ha de figurar en el Cens Electoral. Demà publicarem al Tauló d'Anuncis de l'escola els censos definitius.

Les votacions corresponents als representants de pares i mares se celebraran el dia 30 de novembre de 13:30h a 14:45h.


Us animem a presentar la vostra candidatura abans del dia 29 d'octubre a les 12:00h a la Secretaria del Centre.
Podeu trobar tota aquesta informació al Tauló d'Anuncis de l'escola.


_______________________________________________________

Bienvenidas familias:

Os recordamos que estamos en periodo de elecciones para renovar una parte de los representantes del CONSEJO ESCOLAR del centro.

Para poder votar se tiene que figurar en el Censo Electoral. Mañana publicaremos en el Tablón de Anuncios del colegio los censos definitivos.

Las votaciones correspondientes a los representantes de padre y madres se celebrarán el dia 30 de noviembre de 13:30h a 14:45h.

Os animamos a presentar vuestra candidatura antes del dia 29 d'octubre a las 12:00h en la Secretaria del centro.
Podéis encontrar toda esta información en el Tablón de Anuncios del colegio.

divendres, 8 d’octubre de 2021

NOMS DE LES CLASSES

Estimades famílies,

Ja tenim els noms de les aules! 

El tenir un nom per la classe ajuda al sentiment de pertinença de l'alumne i a la unitat i cohesió del grup. A més, s'aprofita per diferents moments del curs: carnaval, dia del llibre, així com per projectes i altres activitats.

Els infants han votat entre diverses propostes i han quedat així:

- 3 anys: Les vaques

- 4 anys: Superherois

- 5 anys: Els peixos

- 1r: La casa de Hansel i Gretel

- 2n: Músics de Bremen

- 3r: El flautista d'Hamelin

- 4t: Els cavalls

- 5è: L'equip E.T.

- 6è: Els patates

Els alumnes estan entusiasmats amb els nous noms de classe.

Una cordial salutació,

L'equip directiuQueridas familias,

¡Ya tenemos los nombres de las aulas!

El tener un nombre para la clase ayuda al sentimiento de pertenencia del alumno y a la unidad y cohesión del grupo. Además se aprovecha para diferentes momentos del curso: Carnaval, día del libro, así como para proyectos y otras actividades.  

 Los alumnos han votado entre varias propuestas y han quedado así:

- 3 años: Las vacas

- 4 años: Superhéroes

- 5 años: Los peces

- 1º: La casa de Hansel y Gretel

- 2º: Los músicos de Bremen

- 3º: El flautista de Hamelín

- 4º: Los caballos

- 5º: El equipo E.T.

- 6º: Los patatas

Los alumnos están entusiasmados con sus nuevos nombres.

Un cordial saludo, 

El equipo directivo

DELEGATS I SUBDELEGATS DE LES AULES
Benvolgudes famílies,

Com cada curs escolar, les tutores de la nostra escola han ajudat a portar a terme el procés de tria i nomenament de delegats i subdelegats de les nostres classes d'educació primària.

Tots els membres de les classes han estat candidats i candidates encara que després de les votacions hi ha hagut d'haver una acceptació del càrrec per part de les persones escollides. 

Aquí teniu els representants de la nostra escola:

1r - Aixa Valent Torres (delegada)
      Sara Sánchez Navarro (subdelegada)

2n - Víctor Tur Costa (delegat)
       Bader Bakour Davidas (subdelegat) 

3r - Elia Méndez Gil (delegada)
       Aaron González Sánchez (subdelegat)

4t - Yanire Cañavate Hidalgo (delegada)
       Sidney Burrel Vázquez (subdelegat)

5è - Marco Sánchez Blánquez (delegat)
       Marc Tejada Prats (subdelegat)

6è - Júlia Valent Torres (delegada)
       Yaser Zemmouri Ajniah Iben Mazouar (subdelegat) 


Els delegats/des i els subdelegats/des han de ser nens i nenes capaços d'ajudar a tothom. A més, han de ser justos i reflexius, amb capacitat de diàleg per a poder defensar les idees pròpies i les del grup classe.
El delegat/da serà el representant de la classe i el subdelegat/da farà aquesta funció en la seva absència.


Funcions: 

- Han d'ajudar al seu grup classe col·laborant amb la tutora: 
 • Ajudant en la resolució de petits conflictes diaris fent d'intermediaris entre els companys.
 • Vetllant pel material de l'aula vigilant que se'n faci un bon ús.
 • Acollint als nous alumnes i acompanyant-los els primers dies d'arribada al centre.
 • Recollint inquietuds, propostes i crítiques del seu grup, relacionades amb l'organització de l'aula, festes de l'escola, sortides, treballs o temes que els hi agradaria tractar...
 • Informant els seus companys de classe i la tutora, de les propostes i de la informació que rebi com a delegat/ada de classe en altres reunions.
 • Exercint altres funcions que li siguin encomanades per la mestra-tutora.
- Han d'ajudar a l'escola col·laborant amb la Direcció del centre:
 • Procurant que es respectin les normes de l'escola.
 • Aportant idees/canvis en l'organització d'activitats, patis...
 • Transmetent les propostes recollides a les assemblees del "Bon Dia" de classe.
 • Assistint a les reunions a les quals se'ls demani la seva participació.
 • Informant als companys i companyes dels acords presos a les reunions.


Salutacions,

L'Equip Directiu 


____________________________________________

Queridas familias:


Como cada curso escolar, las tutoras de nuestra escuela han ayudado a llevar a cabo el proceso de elección y nombramiento de delegados y subdelegados de nuestras clases de educación primaria.

Todos los miembros de las clases han sido candidatos, aunque después de las votaciones ha tenido que haber una aceptación del cargo por parte de las personas escogidas.


A continuación tenéis los representantes de todas las clases:


1º - Aixa Valent Torres (delegada)
      Sara Sánchez Navarro (subdelegada)


2º - Víctor Tur Costa (delegación)
       Bader Bakour Davidas (subdelegado)


3º - Elia Méndez Gil (delegada)
       Aaron González Sánchez (subdelegado)


4º - Yanire Cañavate Hidalgo (delegada)
       Sidney Burrel Vázquez (subdelegado)


5º - Marco Sánchez Blánquez (delegado)
      Marc Tejada Prats (subdelegado)


6º - Julia Valiente Torres (delegada)
       Yaser Zemmouri Ajniah Iben Mazouar (subdelegado)Los delegados/as y los subdelegados/as deben ser niños y niñas capaces de ayudar a todo el mundo. Además, deben ser justos y reflexivos, con capacidad de dialogar para poder defender las ideas propias y las del grupo clase.
El delegado/a será el representante de la clase y el subdelegado hará esta función en su ausencia.

Funciones:

- Deben ayudar a su grupo clase colaborando con la tutora:
 • Ayudando en la resolución de pequeños conflictos diarios haciendo de intermediarios entre los compañeros.
 • Velando por el material del aula vigilando que se haga un buen uso.
 • Acogiendo a los nuevos alumnos y acompañándolos los primeros días de llegada al centro.
 • Recogiendo inquietudes, propuestas y críticas de su grupo, relacionadas con la organización del aula, fiestas de la escuela, salidas, trabajos o temas que las gustaría tratar...
 • Informando a los compañeros de clase y la tutora, de las propuestas y de la información que reciben como delegados/as de clase en otras reuniones.
 • Ejerciendo otras funciones que le sean encomendadas por la maestra-tutora.
- Deben ayudar a la escuela colaborando con la Dirección del centro:
 • Procurando que se respeten las reglas de la escuela.
 • Aportando ideas y cambios en la organización de actividades, patios...
 • Transmitiendo las propuestas recogidas en las asambleas del "Buen Día" de clase.
 • Asistiendo a las reuniones a las que se les pide su participación.
 • Informando a los compañeros y compañeras de los acuerdos tomados en las reuniones.


Saludos,


El Equipo Directivo

dimecres, 29 de setembre de 2021

CONVOCATÒRIA DE VAGA DEL PERSONAL DOCENT I NO DOCENT - CONVOCATORIA DE HUELGA DEL PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE

 Estimades famílies,

Us informem que han estat convocades unes jornades de vaga completa per als dies 29 i 30 de setembre i  per als dies 13, 14, 27 i 28 d'octubre de 2021. També hi ha convocada una jornada de vaga parcial per al dia 4 de octubre; adreçades a tot el personal docent i no docent dels centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

Des de la direcció del centre, us volem informar que els vostres fills/es seran atesos adequadament els dies de la vaga.

Gràcies per la vostra col·laboració.

Atentament,

La direcció del centre


Queridas familias:

Os informamos que han sido convocadas unas jornadas completas de huelga para los días 29 y 30 de septiembre y para los días 13, 14, 27 y 28 de octubre de 2021. Tambíén ha sido convocada una jornada de huelga parcial para el día 4 de septiembre, dirigidas a todo el personal docente y no docente de los centros públicos no universitarios dependientes del la Consejería de Educación y Formación Profesional.

Desde la dirección del centro,  os informamos que vuestros hijos/as seran atendidos adecuadamente los días de la huelga.

Gracias por vuestra colaboración.

Atentamente

La dirección del centroEleccions Consell Escolar

D'acord amb el que estableix la legislació vigent s'estan convocant eleccions per renovar una part dels representants del Consell Escolar del Centre.

Per poder votar s'ha de figurar en el Cens Electoral exposat en el tauler d'anuncis de l'escola. En cas de no aparèixer, us podeu informar a secretaria o direcció abans del dia 19 d'octubre a les 14h. 

El sorteig per determinar els components de la Junta Electoral s'efectuarà el dilluns 5 d'octubre a les 8:45h. 

Les votacions corresponents als representants dels pares i mares es celebraran el 30 de novembre.

Us animem a presentar la vostra candidatura abans del dia 9 de novembre.

Per a més informació o consulta us podeu posar en contacte amb la Direcció o la Secretaria del Centre.

_________________________________________________________

De acuerdo con lo establecido en la legislación vigente se están convocando elecciones para renovar una parte de los representantes del Consejo Escolar del Centro.

Para poder votar deben figurar en el censo electoral expuesto en el tablón de anuncios de la escuela. En caso de no aparecer, pueden informarse en secretaría o dirección antes del día 19 de octubre a las 14h.

El sorteo para determinar los componentes de la Junta Electoral se efectuará el lunes 5 de octubre a las 8:45h.

Las votaciones correspondientes a los representantes de los padres y madres se celebrarán el 30 de noviembre.

Les animamos a presentar su candidatura antes del día 9 de noviembre.

Para más información o consulta pueden ponerse en contacto con la Dirección o la Secretaría del Centro. dilluns, 6 de setembre de 2021

INICI DE CURS: ENTRADES I SORTIDES

Estimades famílies,

Les entrades i sortides del centre es realitzaran de la següent manera:

- El centre s’obrirà a les 7.45 h pels alumnes que faran ús del servei d’Escola Matinera.

- A les 9:00h s’obriran les portes del centre habilitades per a l’entrada i la sortida de l’alumnat: la porta principal, la porta secundària i la porta de les pistes.

- Les tutores romandran a la porta del pati indicada a l’espera dels seu grup. Els infants aniran entrant i fent fila per ordre d'arribada al lloc corresponent, mantenint la distància de seguretat i utilitzant la mascareta (Ed. Primària). Tindran el seu lloc assignat i no es mesclaran amb altres grups.


HORARI I UBICACIÓ DE LES ENTRADES I SORTIDES:
A les 9:10h es tancaran les 3 portes habilitades. Preguem puntualitat, per favor. Gràcies!

Atentament,

L'Equip Directiu

divendres, 3 de setembre de 2021

INICI DE CURS 2021-2022

Estimades famílies,


Com ja sabeu, fa uns dies que hem tornat a l’escola i, per tant, estem a la vostra disposició.
Estem treballant per poder garantir una tornada a l’escola tranquil·la seguint les instruccions donades per la Conselleria d'Educació i Sanitat.


Per tal d’afavorir la vostra organització familiar us informem dels següents aspectes d'aquest inici de curs:


REUNIONS PRESENCIALS AMB LES FAMÍLIES:

(L'assistència serà només d'un membre de la família mantenint sempre les mesures d'higiene i seguretat):


- Dimecres 8 de setembre:

Infantil 3 anys: 09:30h (part de darrera del pati de primària)
Infantil 4 anys: 09:30h (pati d'infantil)
Infantil 5 anys: 09:30h (porxo del pati de primària)

4t de primària: 13:00h (zona de pedres del pati de primària)
5è de primària: 13:00h (pati d'infantil)
6è de primària: 13:00h (porxo del pati de primària)


- Dijous 9 de setembre:

1r de primària: 09:30h (part de darrera del pati de primària)
2n de primària: 09:30h (pati d'infantil)
3r de primària: 09:30h (porxo del pati de primària)INICI DE LES CLASSES:


L’inici de curs es realitzarà el dia 10 de setembre tant per a educació infantil com per a educació primària (els horaris d'entrada i sortida per a cada nivell els teniu reflectits al Pla de Contingèngia d'aquest curs a la pestanya de Documents de centre).


Recordeu que aquest curs necessitarem també la vostra col·laboració famílies!


Us informarem de totes les novetats a les reunions d’inici de curs i a través del nostre blog del centre i del Facebook de l'escola.
Atentament,


L’equip directiu
dimecres, 23 de juny de 2021

CARTA D'AGRAÏMENT

 Estimades famílies,Us fem arribar la carta d'agraïment que ha escrit la Presidenta i el conseller a tots els alumnes. Els nens i nenes ho han fet molt bé i han donat un exemple extraordinari de compromís i responsabilitat. 

Cliqueu sobre la imatge per accedir a la carta:


Us desitgem unes molt merescudes vacances!Atentament

El claustre del CEIP Can Cantó

dijous, 17 de juny de 2021

FORMALITZACIÓ MATRÍCULA ALUMNES AMB PLAÇA RESERVADA.

 Bon dia,

Una vegada heu comprovat que teniu la plaça reservada al centre, us haureu de posar en contacte amb nosaltres, via telefònica, per sol·licitar una cita per a poder formalitzar la matrícula.

A continuació us detallem els documents que haureu d'aportar el dia de la cita per poder fer efectiva la matrícula:

 • 1 carpeta de cartró blava mida foli.
 •  Imprès a recollir a la Secretaria del centre o que podeu descarregar al següent enllaç:       

                     Imprès matrícula                        

 • 2 fotos, mida carnet, de l'alumne.
 • Fotocòpia targeta sanitària de l'alumne

 Si el tràmit l'havíeu presentat telemàticament a través de GestIB o sistema Clau haureu d'aportar 

 • - Fotocòpia llibre de família.
 • - Fotocòpies DNI/NIE pare, mare o tutors legals i alumne (si el té)


Gràcies per la vostra col·laboració.

La Secretaria del centre.

LLISTAT DEFINITIU PROCÉS D'ADMISSIÓ EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA CURS 2021-22

 Bon dia,

En el següent enllaç podreu consultar el resultat de les llistes definitives del procés d'admissió. Els alumnes que tinguin la plaça RESERVADA, hauran de formalitzar la matrícula al centre i els que tinguin la plaça NO RESERVADA tindran assignada una cita, via telefònica, amb les oficines d'escolarització o reservada en un altre centre.

Llistes definitives admissió curs 2021-2022

També podreu consultar la vostra sol·licitud a la web de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca en el següent link:La Secretaria del centre

dijous, 10 de juny de 2021

REPETIM DIA DE RODES!!!


Estimades famílies,

El dia de rodes del mes passat va ser tot un èxit. És per això que volem tornar a repetir-ho i us demanem que els vostres fills/es portin els seus patins, patinets o monopatins a l’escola el pròxim dimarts 15 de juny.

Recordeu:

· No s’ha de fer ús dels vehicles dins de l'edifici.

· S'han de portar dins una bossa o ben plegats per entrar a l’escola.

· Els patinets, patins i monopatins han de tenir el nom posat i han d’estar sota la responsabilitat dels seus conductors.

· És recomanable l’ús de casc i altres elements de protecció per als colzes i genolls.

· L’ús d’aquests vehicles fora de l'escola es regeix per les normes de circulació.


LLOC: zones de pati de l’escola per a cada grup                  HORA: hora de pati.

 

Respectarem com sempre les mesures d'higiene i seguretat establertes per la normativa vigent.

Esperem que disfrutin molt tots els infants!


Una abraçada,

L'Equip Directiu

dimarts, 1 de juny de 2021

ESCOLARITZACIÓ 2021/2022: LLISTATS PUNTUACIÓ PROVISIONAL

 Bon dia,

Ja es pot consultar el resultat del llistat de puntuació provisional del procés d'admissió per al curs 2021/2022 al següent link:

Llistat puntuació provisional


La direcció del centre.


dilluns, 17 de maig de 2021

DIA DE RODES


Estimades famílies,

Com ja sabeu, des de fa uns anys, dins el nostre Projecte de Pati volem promocionar transports alternatius i sostenibles,  com ara els patinets, patins, o monopatins que, a més, ens ajuden a estar en forma.

Per això, us demanem que els vostres fills/es portin els seus patins, patinets o monopatins a l’escola el pròxim dijous 20 de maig.

L'ús d'aquest transport ha d'implicar una sèrie de responsabilitats i normes:

· No s’ha de fer ús dels vehicles dins de l'edifici.

· S'han de portar dins una bossa o ben plegats per entrar a l’escola.

· Els patinets, patins i monopatins han de tenir el nom posat i han d’estar sota la responsabilitat dels seus conductors.

· És recomanable l’ús de casc i altres elements de protecció per als colzes i genolls.

· L’ús d’aquests vehicles fora de l'escola es regeix per les normes de circulació.


LLOC: zones de pati de l’escola per a cada grup                  HORA: hora de pati.

 

Respectarem com sempre les mesures d'higiene i seguretat establertes per la normativa vigent.

Esperem que disfrutin molt tots els infants!


Una abraçada,

L'Equip Directiu

 

 

 

 

 

 
  

dimarts, 11 de maig de 2021

PROCÉS ESCOLARITZACIÓ PER AL CURS 2021/2022: PREVISIÓ MATRÍCULA I VACANTS


 Estimades famílies,

A continuació podeu consultar la previsió de matrícula i les vacants que hi ha a cada nivell per al curs 2021/2022 en el nostre centre:


La direcció del centre.

dimecres, 28 d’abril de 2021

VACUNACIÓ ESCOLAR

 Estimades famílies,

Volem compartir amb vosaltres la informació que ens han fet arribar des de la Conselleria de Salut i Consum d'un recordatori i un cartell sobre la importància de la vacunació a l'etapa intantil/juvenil:Atentament,
L'Equip Directiu

PROCÉS ESCOLARITZACIÓ PER AL CURS 2021/2022: PROCÉS ADMISSIÓ EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

Estimades famílies,

EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS SERÀ DEL 3 DE MAIG FINS AL 14 DE MAIG.

Seguidament us detallem informació a tenir en compte per a realitzar el procés d'admissió:

- Totes les sol·licituds d'admissió s'han de presentar preferentment per la via telemàtica, essent aquesta la més adequada i segura per participar en el procés a causa de la situació sanitària actual.

- En el cas de canvi de centre, es recomana que les famílies que no siguin usuàries del GestIB, en sol·licitin l'accés al seu centre actual, per a poder dur a terme el tràmit de manera telemàtica. 

- L'atenció als usuaris es farà via telefònica i telemàtica (correu electrònic del centre).

- Els usuaris que s'hagin de desplaçar forçosament al centre (per a la presentació de documents), ho faran a través de la cita prèvia. Hauran de posar-se amb contacte amb la Secretaria del centre, a on se'ls facilitarà una cita.

Sempre que s'hagi d'assistir al centre, s'hauran de seguir les recomanacions sanitàries que indiquem a continuació:

- Utilitzar mascareta.

- Netejar-se les mans amb gel hidroalcohòlic a l'entrada. Serà facilitat pel centre.

- Respectar la distància de seguretat i la delimitació dels espais senyalitzats.

- Es recomanable que només hi assisteixin els progenitors

- Es recomana portar un bolígraf propi.

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ

La direcció del centre


divendres, 23 d’abril de 2021

FELIÇ DIA DE SANT JORDI 2021

 


Estimades famílies,

Aprofitem, com cada any, per felicitar-vos el dia de Sant Jordi. Un dels dies més celebrats durant el curs escolar. El tradicional intercanvi de roses i llibres per commemorar la llegenda del cavaller, el drac i la princesa sempre té un color molt especial. 
Encara que amb més restriccions que altres anys, els infants de la nostra escola han pogut celebrar aquest dia amb els seus grups de convivència realitzant tallers i diferents actitivats al llarg de tota la setmana.
Us animem a visitar els blogs de les nostres classes, on podreu veure tot el que han fet!

Una abraçada,

L'Equip Directiudimecres, 21 d’abril de 2021

NOVES INSTRUCCIONS CONSELLERIA D'EDUCACIÓ

Publicades instruccions especifiques sobre activitats complementàries, sortides escolars i jornades de portes obertes dels centres educatius de Balears:

Activitats complementàries: Són les activitats didàctiques que es realitzen amb l'alumnat en horari majoritàriament lectiu. Aquestes activitats inclouen visites, excursions, treballs de camp, etc. Estan recollides a la programació general anual (PGA) i han de tenir l'aprovació del consell escolar.

Sortides escolars: Són les de durada superior a un dia a la mateixa illa i totes les que es realitzen fora de l'illa. Per exemple els viatges d'estudis, colònies, intercanvis culturals i altres de semblants. Per al desenvolupament d'aquestes sortides escolars, s'ha de comptar amb l'autorització del consell escolar i del Departament d'Inspecció Educativa. En qualsevol cas, i especialment si la situació epidemiològica no evoluciona de manera clarament positiva, s'han d'evitar viatges i pernoctacions.

Jornades de portes obertes
Atesa la situació epidemiològica no es poden dur a terme jornades de portes obertes com es feia habitualment.

Es pot consultar el detall de les instruccions a: http://tn.caib.es/Instruccions

Atentament,

L'Equip Directiu

dilluns, 19 d’abril de 2021

JORNADA DE PORTES OBERTES VIRTUAL


Benvolgudes famílies,

Com ja sabeu, del 3 al 14 de maig serà el procés d'escolarització. Us continuem animant a visitar el blog de la nostra escola, totes les pestanyes i tot el seu contingut, així com els blogs de les nostres classes. En ells podreu veure moltes de les activitats que realitzen els infants en el dia a dia del nostre centre.

Si encara així teniu dubtes, podeu omplir aquest formulari per assistir a la reunió virtual que tenim prevista per dimecres 28 d'abril a les 13 hores. Necessitem que especifiqueu el vostre correu electrònic i així podreu rebre la propera setmana l'enllaç directe per poder accedir-hi:


Us hi esperam!

Atentament,

L'Equip Directiu

divendres, 16 d’abril de 2021

CALENDARI ESCOLAR CURS 2021-2022

El curs escolar 2021-2022 començarà dia 10 de setembre i acabarà el 23 de juny. El Consell Assessor del Calendari Escolar ha informat favorablement la proposta de calendari escolar per al curs 2021/22 presentada per la Conselleria en la reunió celebrada ahir per videoconferència. El curs tendrà 176 dies lectius, els mateixos que el curs 2020/21i, la festa escolar unificada serà dia 28 de febrer de 2022. Trobareu tota la informació a : tn.caib.es/cursescolar


dimecres, 24 de març de 2021

JORNADA DE PORTES OBERTES

 


Us informem que actualment les jornades de portes obertes i, per tant, les visites al centre estan molt restringides. Per aquesta raó, esperarem a tenir nova normativa per després de les vacances de Pasqua i així decidir si podem portar a terme aquesta reunió de manera presencial o telemàtica.

A més, us animem a visitar el blog de la nostra escola i tot el seu contingut, així com els blogs de les nostres classes. En ells podreu veure moltes de les activitats que es realitzen en el dia a dia del nostre centre.

Atentament

L'Equip Directiu

FESTA FLOWER POWER

ESTIMADES FAMÍLIES, NENS I NENES DE L'ESCOLA,

Fa uns dies hem donat la benvinguda a la primavera! 


Per aquest motiu, el proper dimecres 31 de març celebrarem a l'escola una festa Flower Power per acomiadar el trimestre i acollir aquesta nova estació. Per això, necessitarem la vostra ajuda i col.laboració. Per aquest dia, els vostres fills i filles poden venir vestits amb roba i/o elements característics d'aquesta festa o estació. Ens ho passarem d'allò més bé ballant al ritme de la música i fent desfilades amb els nostres companys i companyes!


Com sempre, respectarem les mesures de seguretat i els grups de convivència estable. 

Moltes gràcies.

Una abraçada molt forta,

La Comissió de Festes

dilluns, 22 de març de 2021

AVÍS IMPORTANT: PROCÉS D'ESCOLARITZACIÓ 2021-2022

Calendaris Procés 2021-2022

  • Per als nins nascuts el 2018 s'ha de participar en el procés d'admissió Infantil (3-6 anys).
  • Per canviar de centre també s'ha de participar en el procés d'admissió del nivell corresponent a l'alumne que volem canviar.
  • En el cas dels centres públics, el procés d'adscripció es fa quan un alumne acaba l'etapa educativa en el seu centre i en aquest ja no hi ha més nivells educatius. Això seria quan es passa de 6è d'Infantil a 1r de primària (només si el centre no té primària), de  6è de primària a 1r d'ESO i  de 4t d'ESO a 1r de Batxillerat (només si el centre no disposa de batxillerat).

calendari 2021-2022

dilluns, 15 de març de 2021

Dia Internacional de la Dona 8M

Estimades famílies,

Des del CEPCA (Centre d'Estudi i Prevenció de Conductes Addictives) ens han volgut agrair la nostra participació en les activitats proposades pel Dia Internacional de la Dona. Us adjuntam un vídeo amb una petita mostra del que es va fer:Una abraçada

L'Equip Directiu

dijous, 25 de febrer de 2021

INFORMACIO FAMÍLIES: RECORDATORI DIES NO-LECTIUS

Benvolgudes famílies,

Us recordam que, tal i com marca el nostre Calendari Escolar, no hi haurà classes els següents dies:

26 de febrer: Festa Escolar Unificada.

1 de març: Dia de les Illes Balears.

2 de març: Dia de lliure elecció.


Una abraçada

L'Equip Directiu

divendres, 19 de febrer de 2021

ENHORABONA ALS NOSTRES ALUMNES DE 5è i 6è!!!

Bon dia famílies!

Us informam que els nostres alumnes han estat els guanyadors al Parlament amb el compromís de Desenvolupament Sostenible més votat! Gràcies a tots els que vàreu participar en aquesta votació.

L'acte va tenir lloc ahir dijous a les 11:30h i va ser tot un èxit. Aquí teniu el vídeo d'aquest Ple:Una abraçada

L'Equip Directiu

dimarts, 16 de febrer de 2021

DIPUTATS PER UN DIA A LES ILLES BALEARS!!!

Bon dia famílies!

Us informam que ens hem animat a participar en l'activitat diputats per un dia a l'escola. Pensam que és una gran oportunitat pels nostres nens i nenes de 5è i 6è.

Per participar-hi, els alumnes han redactat dues redaccions amb tres compromisos cadasquna d'elles relacionades amb objectius de desenvolupament sostenible: la solidaritat, la pobresa i les desigualtats socials.

Aquí teniu l'enllaç a un formulari de Google per poder votar un dels nostres compromisos (els 6 primers pertanyen als alumnes de la nostra escola):

Votació compromisos de les escoles 

A més, un informam que aquest dijous 18 de febrer a les 11:30h tindrà lloc la trobada online. Aquí teniu un enllaç a l'agenda de l'acte: 

Acte "Diputats per un dia al Parlament de les Illes Balears"


Salutacions 

L'Equip Directiudivendres, 5 de febrer de 2021

CARNESTOLTES

 Bon dia estimades famílies i alumnes,

Durant la proprera setmana celebrarem a l'escola la festivitat de CARNESTOLTES. A causa de la situació actual hem fet algunes modificacions. No obstant, ben segur que mestres, nenes i nenes ho passarem d'allò més bé! 

El REI CARNESTOLTES ens ha encomanat algunes missions per la propera setmana. Cada dia haurem de portar algun element al cos i finalment el divendres els alumnes podran venir vestits amb la seva disfressa preferida o emmariol.lats des de casa. D'altra banda, el dijous llarder (dijous 11) esmorzarem truita a les aules. Us animem a què els vostres infants portin per menjar, aquell dia, truita o entrepà de truita!

Aleshores, poden portar:

- Dilluns 8: un element al cap ( també pot ser un pentinat divertit).

- Dimarts 9: un element al cap i al cos.

- Dimecres 10un element al cap, al cos i al coll.

- Dijous 11: pijama o bata.

- Divendres 12: disfressa o mariol.lo.

Una abraçada molt forta i feliç Carnestoltes!


La Comissió de Festes

 

dijous, 14 de gener de 2021

FELIÇ ANY NOU I TORNADA A LES AULES

 Estimades famílies,

Us volem desitjar un feliç any nou i esperem que hàgiu pogut gaudir de les merescudes vacances!

Ja hem tornat a les aules i davant la negativa evolució epidemiològica en les darreres setmanes us volem recordar la importància de seguir amb les normes de seguretat: insistir en fer un ús correcte de la mascareta, realitzar una correcta higiene de mans i superfícies, mantenir la distància de seguretat...

D'altra banda, els protocols vigents per a la prevenció de la COVID-19 als centres educatius estableixen la importància de mantenir una adequada ventilació de les aules i els espais d'ús comú. La necessitat d'incrementar en moments puntuals la ventilació natural, segons els resultats dels mesuradors de CO2, afecta les condicions de temperatura dins els centres educatius durant l'hivern, especialment els mesos de gener i febrer. Per això, recomanem que l'alumnat s'abrigui especialment i faci servir preferentment diverses capes de roba per afavorir l'autoregulació de temperatura en passar d'un espai a l'altre.

Moltes gràcies per la vostra ajuda i col·laboració.

 


L'equip directiu