dimecres, 20 d’octubre de 2021

CANDIDATURES AL CONSELL ESCOLAR

Benvolgudes famílies,

Us recordem que estem en període d'eleccions per renovar una part dels representants del CONSELL ESCOLAR del centre.

Per poder votar s’ha de figurar en el Cens Electoral. Demà publicarem al Tauló d'Anuncis de l'escola els censos definitius.

Les votacions corresponents als representants de pares i mares se celebraran el dia 30 de novembre de 13:30h a 14:45h.


Us animem a presentar la vostra candidatura abans del dia 29 d'octubre a les 12:00h a la Secretaria del Centre.
Podeu trobar tota aquesta informació al Tauló d'Anuncis de l'escola.


_______________________________________________________

Bienvenidas familias:

Os recordamos que estamos en periodo de elecciones para renovar una parte de los representantes del CONSEJO ESCOLAR del centro.

Para poder votar se tiene que figurar en el Censo Electoral. Mañana publicaremos en el Tablón de Anuncios del colegio los censos definitivos.

Las votaciones correspondientes a los representantes de padre y madres se celebrarán el dia 30 de noviembre de 13:30h a 14:45h.

Os animamos a presentar vuestra candidatura antes del dia 29 d'octubre a las 12:00h en la Secretaria del centro.
Podéis encontrar toda esta información en el Tablón de Anuncios del colegio.

divendres, 8 d’octubre de 2021

NOMS DE LES CLASSES

Estimades famílies,

Ja tenim els noms de les aules! 

El tenir un nom per la classe ajuda al sentiment de pertinença de l'alumne i a la unitat i cohesió del grup. A més, s'aprofita per diferents moments del curs: carnaval, dia del llibre, així com per projectes i altres activitats.

Els infants han votat entre diverses propostes i han quedat així:

- 3 anys: Les vaques

- 4 anys: Superherois

- 5 anys: Els peixos

- 1r: La casa de Hansel i Gretel

- 2n: Músics de Bremen

- 3r: El flautista d'Hamelin

- 4t: Els cavalls

- 5è: L'equip E.T.

- 6è: Els patates

Els alumnes estan entusiasmats amb els nous noms de classe.

Una cordial salutació,

L'equip directiuQueridas familias,

¡Ya tenemos los nombres de las aulas!

El tener un nombre para la clase ayuda al sentimiento de pertenencia del alumno y a la unidad y cohesión del grupo. Además se aprovecha para diferentes momentos del curso: Carnaval, día del libro, así como para proyectos y otras actividades.  

 Los alumnos han votado entre varias propuestas y han quedado así:

- 3 años: Las vacas

- 4 años: Superhéroes

- 5 años: Los peces

- 1º: La casa de Hansel y Gretel

- 2º: Los músicos de Bremen

- 3º: El flautista de Hamelín

- 4º: Los caballos

- 5º: El equipo E.T.

- 6º: Los patatas

Los alumnos están entusiasmados con sus nuevos nombres.

Un cordial saludo, 

El equipo directivo

DELEGATS I SUBDELEGATS DE LES AULES
Benvolgudes famílies,

Com cada curs escolar, les tutores de la nostra escola han ajudat a portar a terme el procés de tria i nomenament de delegats i subdelegats de les nostres classes d'educació primària.

Tots els membres de les classes han estat candidats i candidates encara que després de les votacions hi ha hagut d'haver una acceptació del càrrec per part de les persones escollides. 

Aquí teniu els representants de la nostra escola:

1r - Aixa Valent Torres (delegada)
      Sara Sánchez Navarro (subdelegada)

2n - Víctor Tur Costa (delegat)
       Bader Bakour Davidas (subdelegat) 

3r - Elia Méndez Gil (delegada)
       Aaron González Sánchez (subdelegat)

4t - Yanire Cañavate Hidalgo (delegada)
       Sidney Burrel Vázquez (subdelegat)

5è - Marco Sánchez Blánquez (delegat)
       Marc Tejada Prats (subdelegat)

6è - Júlia Valent Torres (delegada)
       Yaser Zemmouri Ajniah Iben Mazouar (subdelegat) 


Els delegats/des i els subdelegats/des han de ser nens i nenes capaços d'ajudar a tothom. A més, han de ser justos i reflexius, amb capacitat de diàleg per a poder defensar les idees pròpies i les del grup classe.
El delegat/da serà el representant de la classe i el subdelegat/da farà aquesta funció en la seva absència.


Funcions: 

- Han d'ajudar al seu grup classe col·laborant amb la tutora: 
 • Ajudant en la resolució de petits conflictes diaris fent d'intermediaris entre els companys.
 • Vetllant pel material de l'aula vigilant que se'n faci un bon ús.
 • Acollint als nous alumnes i acompanyant-los els primers dies d'arribada al centre.
 • Recollint inquietuds, propostes i crítiques del seu grup, relacionades amb l'organització de l'aula, festes de l'escola, sortides, treballs o temes que els hi agradaria tractar...
 • Informant els seus companys de classe i la tutora, de les propostes i de la informació que rebi com a delegat/ada de classe en altres reunions.
 • Exercint altres funcions que li siguin encomanades per la mestra-tutora.
- Han d'ajudar a l'escola col·laborant amb la Direcció del centre:
 • Procurant que es respectin les normes de l'escola.
 • Aportant idees/canvis en l'organització d'activitats, patis...
 • Transmetent les propostes recollides a les assemblees del "Bon Dia" de classe.
 • Assistint a les reunions a les quals se'ls demani la seva participació.
 • Informant als companys i companyes dels acords presos a les reunions.


Salutacions,

L'Equip Directiu 


____________________________________________

Queridas familias:


Como cada curso escolar, las tutoras de nuestra escuela han ayudado a llevar a cabo el proceso de elección y nombramiento de delegados y subdelegados de nuestras clases de educación primaria.

Todos los miembros de las clases han sido candidatos, aunque después de las votaciones ha tenido que haber una aceptación del cargo por parte de las personas escogidas.


A continuación tenéis los representantes de todas las clases:


1º - Aixa Valent Torres (delegada)
      Sara Sánchez Navarro (subdelegada)


2º - Víctor Tur Costa (delegación)
       Bader Bakour Davidas (subdelegado)


3º - Elia Méndez Gil (delegada)
       Aaron González Sánchez (subdelegado)


4º - Yanire Cañavate Hidalgo (delegada)
       Sidney Burrel Vázquez (subdelegado)


5º - Marco Sánchez Blánquez (delegado)
      Marc Tejada Prats (subdelegado)


6º - Julia Valiente Torres (delegada)
       Yaser Zemmouri Ajniah Iben Mazouar (subdelegado)Los delegados/as y los subdelegados/as deben ser niños y niñas capaces de ayudar a todo el mundo. Además, deben ser justos y reflexivos, con capacidad de dialogar para poder defender las ideas propias y las del grupo clase.
El delegado/a será el representante de la clase y el subdelegado hará esta función en su ausencia.

Funciones:

- Deben ayudar a su grupo clase colaborando con la tutora:
 • Ayudando en la resolución de pequeños conflictos diarios haciendo de intermediarios entre los compañeros.
 • Velando por el material del aula vigilando que se haga un buen uso.
 • Acogiendo a los nuevos alumnos y acompañándolos los primeros días de llegada al centro.
 • Recogiendo inquietudes, propuestas y críticas de su grupo, relacionadas con la organización del aula, fiestas de la escuela, salidas, trabajos o temas que las gustaría tratar...
 • Informando a los compañeros de clase y la tutora, de las propuestas y de la información que reciben como delegados/as de clase en otras reuniones.
 • Ejerciendo otras funciones que le sean encomendadas por la maestra-tutora.
- Deben ayudar a la escuela colaborando con la Dirección del centro:
 • Procurando que se respeten las reglas de la escuela.
 • Aportando ideas y cambios en la organización de actividades, patios...
 • Transmitiendo las propuestas recogidas en las asambleas del "Buen Día" de clase.
 • Asistiendo a las reuniones a las que se les pide su participación.
 • Informando a los compañeros y compañeras de los acuerdos tomados en las reuniones.


Saludos,


El Equipo Directivo

dimecres, 29 de setembre de 2021

CONVOCATÒRIA DE VAGA DEL PERSONAL DOCENT I NO DOCENT - CONVOCATORIA DE HUELGA DEL PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE

 Estimades famílies,

Us informem que han estat convocades unes jornades de vaga completa per als dies 29 i 30 de setembre i  per als dies 13, 14, 27 i 28 d'octubre de 2021. També hi ha convocada una jornada de vaga parcial per al dia 4 de octubre; adreçades a tot el personal docent i no docent dels centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

Des de la direcció del centre, us volem informar que els vostres fills/es seran atesos adequadament els dies de la vaga.

Gràcies per la vostra col·laboració.

Atentament,

La direcció del centre


Queridas familias:

Os informamos que han sido convocadas unas jornadas completas de huelga para los días 29 y 30 de septiembre y para los días 13, 14, 27 y 28 de octubre de 2021. Tambíén ha sido convocada una jornada de huelga parcial para el día 4 de septiembre, dirigidas a todo el personal docente y no docente de los centros públicos no universitarios dependientes del la Consejería de Educación y Formación Profesional.

Desde la dirección del centro,  os informamos que vuestros hijos/as seran atendidos adecuadamente los días de la huelga.

Gracias por vuestra colaboración.

Atentamente

La dirección del centroEleccions Consell Escolar

D'acord amb el que estableix la legislació vigent s'estan convocant eleccions per renovar una part dels representants del Consell Escolar del Centre.

Per poder votar s'ha de figurar en el Cens Electoral exposat en el tauler d'anuncis de l'escola. En cas de no aparèixer, us podeu informar a secretaria o direcció abans del dia 19 d'octubre a les 14h. 

El sorteig per determinar els components de la Junta Electoral s'efectuarà el dilluns 5 d'octubre a les 8:45h. 

Les votacions corresponents als representants dels pares i mares es celebraran el 30 de novembre.

Us animem a presentar la vostra candidatura abans del dia 9 de novembre.

Per a més informació o consulta us podeu posar en contacte amb la Direcció o la Secretaria del Centre.

_________________________________________________________

De acuerdo con lo establecido en la legislación vigente se están convocando elecciones para renovar una parte de los representantes del Consejo Escolar del Centro.

Para poder votar deben figurar en el censo electoral expuesto en el tablón de anuncios de la escuela. En caso de no aparecer, pueden informarse en secretaría o dirección antes del día 19 de octubre a las 14h.

El sorteo para determinar los componentes de la Junta Electoral se efectuará el lunes 5 de octubre a las 8:45h.

Las votaciones correspondientes a los representantes de los padres y madres se celebrarán el 30 de noviembre.

Les animamos a presentar su candidatura antes del día 9 de noviembre.

Para más información o consulta pueden ponerse en contacto con la Dirección o la Secretaría del Centro. dilluns, 6 de setembre de 2021

INICI DE CURS: ENTRADES I SORTIDES

Estimades famílies,

Les entrades i sortides del centre es realitzaran de la següent manera:

- El centre s’obrirà a les 7.45 h pels alumnes que faran ús del servei d’Escola Matinera.

- A les 9:00h s’obriran les portes del centre habilitades per a l’entrada i la sortida de l’alumnat: la porta principal, la porta secundària i la porta de les pistes.

- Les tutores romandran a la porta del pati indicada a l’espera dels seu grup. Els infants aniran entrant i fent fila per ordre d'arribada al lloc corresponent, mantenint la distància de seguretat i utilitzant la mascareta (Ed. Primària). Tindran el seu lloc assignat i no es mesclaran amb altres grups.


HORARI I UBICACIÓ DE LES ENTRADES I SORTIDES:
A les 9:10h es tancaran les 3 portes habilitades. Preguem puntualitat, per favor. Gràcies!

Atentament,

L'Equip Directiu

divendres, 3 de setembre de 2021

INICI DE CURS 2021-2022

Estimades famílies,


Com ja sabeu, fa uns dies que hem tornat a l’escola i, per tant, estem a la vostra disposició.
Estem treballant per poder garantir una tornada a l’escola tranquil·la seguint les instruccions donades per la Conselleria d'Educació i Sanitat.


Per tal d’afavorir la vostra organització familiar us informem dels següents aspectes d'aquest inici de curs:


REUNIONS PRESENCIALS AMB LES FAMÍLIES:

(L'assistència serà només d'un membre de la família mantenint sempre les mesures d'higiene i seguretat):


- Dimecres 8 de setembre:

Infantil 3 anys: 09:30h (part de darrera del pati de primària)
Infantil 4 anys: 09:30h (pati d'infantil)
Infantil 5 anys: 09:30h (porxo del pati de primària)

4t de primària: 13:00h (zona de pedres del pati de primària)
5è de primària: 13:00h (pati d'infantil)
6è de primària: 13:00h (porxo del pati de primària)


- Dijous 9 de setembre:

1r de primària: 09:30h (part de darrera del pati de primària)
2n de primària: 09:30h (pati d'infantil)
3r de primària: 09:30h (porxo del pati de primària)INICI DE LES CLASSES:


L’inici de curs es realitzarà el dia 10 de setembre tant per a educació infantil com per a educació primària (els horaris d'entrada i sortida per a cada nivell els teniu reflectits al Pla de Contingèngia d'aquest curs a la pestanya de Documents de centre).


Recordeu que aquest curs necessitarem també la vostra col·laboració famílies!


Us informarem de totes les novetats a les reunions d’inici de curs i a través del nostre blog del centre i del Facebook de l'escola.
Atentament,


L’equip directiu
dimecres, 23 de juny de 2021

CARTA D'AGRAÏMENT

 Estimades famílies,Us fem arribar la carta d'agraïment que ha escrit la Presidenta i el conseller a tots els alumnes. Els nens i nenes ho han fet molt bé i han donat un exemple extraordinari de compromís i responsabilitat. 

Cliqueu sobre la imatge per accedir a la carta:


Us desitgem unes molt merescudes vacances!Atentament

El claustre del CEIP Can Cantó

dijous, 17 de juny de 2021

FORMALITZACIÓ MATRÍCULA ALUMNES AMB PLAÇA RESERVADA.

 Bon dia,

Una vegada heu comprovat que teniu la plaça reservada al centre, us haureu de posar en contacte amb nosaltres, via telefònica, per sol·licitar una cita per a poder formalitzar la matrícula.

A continuació us detallem els documents que haureu d'aportar el dia de la cita per poder fer efectiva la matrícula:

 • 1 carpeta de cartró blava mida foli.
 •  Imprès a recollir a la Secretaria del centre o que podeu descarregar al següent enllaç:       

                     Imprès matrícula                        

 • 2 fotos, mida carnet, de l'alumne.
 • Fotocòpia targeta sanitària de l'alumne

 Si el tràmit l'havíeu presentat telemàticament a través de GestIB o sistema Clau haureu d'aportar 

 • - Fotocòpia llibre de família.
 • - Fotocòpies DNI/NIE pare, mare o tutors legals i alumne (si el té)


Gràcies per la vostra col·laboració.

La Secretaria del centre.

LLISTAT DEFINITIU PROCÉS D'ADMISSIÓ EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA CURS 2021-22

 Bon dia,

En el següent enllaç podreu consultar el resultat de les llistes definitives del procés d'admissió. Els alumnes que tinguin la plaça RESERVADA, hauran de formalitzar la matrícula al centre i els que tinguin la plaça NO RESERVADA tindran assignada una cita, via telefònica, amb les oficines d'escolarització o reservada en un altre centre.

Llistes definitives admissió curs 2021-2022

També podreu consultar la vostra sol·licitud a la web de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca en el següent link:La Secretaria del centre

dijous, 10 de juny de 2021

REPETIM DIA DE RODES!!!


Estimades famílies,

El dia de rodes del mes passat va ser tot un èxit. És per això que volem tornar a repetir-ho i us demanem que els vostres fills/es portin els seus patins, patinets o monopatins a l’escola el pròxim dimarts 15 de juny.

Recordeu:

· No s’ha de fer ús dels vehicles dins de l'edifici.

· S'han de portar dins una bossa o ben plegats per entrar a l’escola.

· Els patinets, patins i monopatins han de tenir el nom posat i han d’estar sota la responsabilitat dels seus conductors.

· És recomanable l’ús de casc i altres elements de protecció per als colzes i genolls.

· L’ús d’aquests vehicles fora de l'escola es regeix per les normes de circulació.


LLOC: zones de pati de l’escola per a cada grup                  HORA: hora de pati.

 

Respectarem com sempre les mesures d'higiene i seguretat establertes per la normativa vigent.

Esperem que disfrutin molt tots els infants!


Una abraçada,

L'Equip Directiu

dimarts, 1 de juny de 2021

ESCOLARITZACIÓ 2021/2022: LLISTATS PUNTUACIÓ PROVISIONAL

 Bon dia,

Ja es pot consultar el resultat del llistat de puntuació provisional del procés d'admissió per al curs 2021/2022 al següent link:

Llistat puntuació provisional


La direcció del centre.


dilluns, 17 de maig de 2021

DIA DE RODES


Estimades famílies,

Com ja sabeu, des de fa uns anys, dins el nostre Projecte de Pati volem promocionar transports alternatius i sostenibles,  com ara els patinets, patins, o monopatins que, a més, ens ajuden a estar en forma.

Per això, us demanem que els vostres fills/es portin els seus patins, patinets o monopatins a l’escola el pròxim dijous 20 de maig.

L'ús d'aquest transport ha d'implicar una sèrie de responsabilitats i normes:

· No s’ha de fer ús dels vehicles dins de l'edifici.

· S'han de portar dins una bossa o ben plegats per entrar a l’escola.

· Els patinets, patins i monopatins han de tenir el nom posat i han d’estar sota la responsabilitat dels seus conductors.

· És recomanable l’ús de casc i altres elements de protecció per als colzes i genolls.

· L’ús d’aquests vehicles fora de l'escola es regeix per les normes de circulació.


LLOC: zones de pati de l’escola per a cada grup                  HORA: hora de pati.

 

Respectarem com sempre les mesures d'higiene i seguretat establertes per la normativa vigent.

Esperem que disfrutin molt tots els infants!


Una abraçada,

L'Equip Directiu

 

 

 

 

 

 
  

dimarts, 11 de maig de 2021

PROCÉS ESCOLARITZACIÓ PER AL CURS 2021/2022: PREVISIÓ MATRÍCULA I VACANTS


 Estimades famílies,

A continuació podeu consultar la previsió de matrícula i les vacants que hi ha a cada nivell per al curs 2021/2022 en el nostre centre:


La direcció del centre.

dimecres, 28 d’abril de 2021

VACUNACIÓ ESCOLAR

 Estimades famílies,

Volem compartir amb vosaltres la informació que ens han fet arribar des de la Conselleria de Salut i Consum d'un recordatori i un cartell sobre la importància de la vacunació a l'etapa intantil/juvenil:Atentament,
L'Equip Directiu